1396/09/26 @ 16:15

روش استهلاک و روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر - مقاله ترجمه شدهعنوان فارسی مقاله: روش های استهلاک و روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر
عنوان انگلیسی مقاله:

Depreciation methods and life-cycle costing (LCC) Methodology
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش های استهلاک و روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:


چکیده
1.مقدمه
2.چارچوب محاسبه (حسابداری) دارایی های ثابت
3.هزینه یابی در برابر اصول محاسبه ارزش متوسط
4.شیوه های استهلاک برای دارایی های ثابت
5.شیوه های استهلاک بکاررفته در تحقیق
5.1 روش خط مستقیم (SLM)
5.2 روش ارزش نوشته شده (WDV)
5.3 روش جمع ارقام سنوات (SYD)
5.4 روش وجوه استهلاکی
6. شیوه هزینه یابی چرخه عمر برای ارزش گذاری دارایی های ثابت
7.تخمین ها و یافته ها
7.1 دارایی ثابت حقیقی (ساختمان اداری)
7.2 کشتی شرکت کشتی رانی
8. نتیجه گیری

 کلمات کلیدی :


[PDF]Life cycle costing--theory, information acquisition and applicationzoomin.idt.mdh.se/course/KPP202/HT2010/.../Woodward%201997.pdfby DG Woodward - ‎1996 - ‎Cited by 500 - ‎Related articlesjustified." The discount rate. As the life cycle costs are discounted to their present value, selection of a suitable discount rate is a crucial decision in a LCC analysis. ..... Data. Comparative. Performance. Data. Age. Historic cost. Annual valuations. Depreciation. Tax allowances. Preventative and breakdown maintenance costs.Life Cycle Costing: Techniques, Models and Applicationshttps://books.google.com/books?isbn=113677386XB. Dhillon - 2013 - ‎Business & Economics2.6 Depreciation Methods The meaning of the term depreciation is decline in value. Generally, it is true that the engineering items lose value with age. There are several causes responsible for the decrease in value. These are as follows [3]: i) Functional depreciation ii) Technological depreciation iii) Physical depreciation iv) ...Life Cycle Costing for Engineers - Page 199 - Google Books Resulthttps://books.google.com/books?isbn=1439816891B.S. Dhillon - 2009 - ‎Technology & Engineeringlisting, software life cycle cost element, 98 maintenance costs, 93–95 maintenance manual, software life cycle cost element, 98 models, 91–93 modifications, software life ... software life cycle cost element, 98 software cost estimation analytic models, 99 composite models, 98–99 linear models, 99 methods, 97–103 models, ...