1396/09/13 @ 16:59

اثر تبلیغ رویداد بر نگرش و مقاصد بازدید - مقاله ترجمه شده


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تبلیغ رویداد بر نگرش ها و مقاصد بازدید


عنوان انگلیسی مقاله: The impact of event advertising on attitudes and visit intentions

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر تبلیغ رویداد بر نگرش ها و مقاصد بازدید و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:


چکیده
1.مقدمه
2. پیشینه تحقیق
2.1. نگرش نسبت به شهر
2.2. قصد (هدف) بازدید
2.3. تناسب تصویر
3. روش ها
3.1. روش و طرح تحقیق
3.2. تبلیغ رویداد
3.3. انتخاب شهر معروف در مقابل شهر ناشناخته
3.4. ابزار تحقیق و اندازه گیری
3.5. آنالیز داده ها
3.6.نتایج
4. نتیجه گیری و بحث
4.1. محدودیتها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

 کلمات کلیدی :


Effects of Sport Event Media on Destination Image and Intention to Visitjournals.humankinetics.com/doi/pdf/10.1123/jsm.17.3.214by L Chalip - ‎2003 - ‎Cited by 361 - ‎Related articlesThe effect of destination advertising and sport event media (advertising and telecast) were compared experimentally on nine dimensions of destination image and on intention to visit the host destination. Participants' images of. Australia's Gold Coast were collected in the United States (long-haul market) and New Zealand ...[PDF]Measuring the Impacts of Online Word-of-Mouth on Tourists' Attitude ...www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/viewFile/32866/19029by AN Albarq - ‎2013 - ‎Cited by 29 - ‎Related articlesDec 23, 2013 - and Intentions to Visit Jordan: An Empirical Study. Abbas N. Albarq1 ... Reduced consumer trust, both of organizations and advertising, has led to electronic word of mouth (e-WOM) becoming an ... intentions and their attitudes toward Jordan as a destination, while a positive effect is found for the attitudes.