1396/09/11 @ 17:26

اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی - مقاله ترجمه شدهعنوان فارسی مقاله:

اثرات منحصر به فرد و مکمل فناوری های تولید و اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی

عنوان انگلیسی مقاله:The unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing operational performance
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثرات منحصر به فرد و مکمل فناوری های تولید و اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:چکیده
1. مقدمه
2. بررسی ادبیات و توسعه فرضیه
2.1. رابطه بین فن آوری های تولید و عملکرد عملیاتی
2.2. رابطه بین شیوه های ناب و عملکرد عملیاتی
2.3. اصل مکمل بین فن آوری های تولید و شیوه های ناب
3. روش‌ها
3.1. نمونه و روش
3.2. اقدامات
3.2.1. متغیرهای کنترل
4. نتایج
4.1. اعتبار مقیاس و قابلیت اطمینان
4.2. تأثیر(بیاس) روش رایج
4.3. همبستگی پیرسون
4.4. روابط ساختاری برای مدل جمعی
4.5. روابط ساختاری مدل هم افزایی
5. بحث
5.1. مفاهیم برای تئوری
5.2. پیامدها برای عمل
6. محدودیت و دستورالعمل ها برای تحقیقات آینده
7. نتیجه گیری

 کلمات کلیدی :


Teerasak Khanchanapong - Google Scholar Citations scholar.google.com/citations?user=CDdWDQkAAAAJ&hl=en The unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing operational performance. T Khanchanapong, D Prajogo, AS Sohal, BK Cooper, ACL Yeung, ... International Journal of Production Economics 153, 191-203, 2014. 48, 2014. E.(2014). The unique and complementary ... [PDF]The Moderating Effect of Environmental Dynamism - Canadian Center ... www.ccsenet.org/journal/index.php/emr/article/download/53076/28841 by MF Zu'bi - ‎2015 - ‎Cited by 3 - ‎Related articles Oct 15, 2015 - Keywords: lean production, lean practices, flexibility performance, environmental dynamism, moderating effect, ...... The unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing operational performance. International Journal of Production Economics,. 153(1) ... Advanced Manufacturing Technologies and Workforce Development https://books.google.com/books?isbn=1135695660 Nancy E. Waldeck - 2014 - ‎Business & Economics Similarly, Ichnoiwski, Shaw and Prennushi (1995) examine productivity effects from “complementary” progressive HRM practices including training in multiple jobs, incentive pay, flexible job assignments, and employment security. Hypothesizing that certain combinations of HRM practices are “complementary” and will have ...