1396/09/08 @ 17:12

اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی - مقاله ترجمه شده


عنوان فارسی مقاله:

اثرات منحصر به فرد و مکمل فناوری های تولید و اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی


عنوان انگلیسی مقاله: The unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing operational performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثرات منحصر به فرد و مکمل فناوری های تولید و اقدامات ناب در تولید عملکرد عملیاتی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:


چکیده
1. مقدمه
2. بررسی ادبیات و توسعه فرضیه
2.1. رابطه بین فن آوری های تولید و عملکرد عملیاتی
2.2. رابطه بین شیوه های ناب و عملکرد عملیاتی
2.3. اصل مکمل بین فن آوری های تولید و شیوه های ناب
3. روش‌ها
3.1. نمونه و روش
3.2. اقدامات
3.2.1. متغیرهای کنترل
4. نتایج
4.1. اعتبار مقیاس و قابلیت اطمینان
4.2. تأثیر(بیاس) روش رایج
4.3. همبستگی پیرسون
4.4. روابط ساختاری برای مدل جمعی
4.5. روابط ساختاری مدل هم افزایی
5. بحث
5.1. مفاهیم برای تئوری
5.2. پیامدها برای عمل
6. محدودیت و دستورالعمل ها برای تحقیقات آینده
7. نتیجه گیری

 کلمات کلیدی :


Advanced Manufacturing Technologies and Workforce Developmenthttps://books.google.com/books?isbn=0815334885Nancy E. Waldeck - 2000 - ‎Business & Economics1.1.1 Complementary Nature of AMTs and Workforce Development ... In effect, it can be suggested that the "nature" of new advanced technologies may promote ...Teerasak Khanchanapong - Google Scholar Citationsscholar.google.com/citations?user=CDdWDQkAAAAJ&hl=enThe unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing operational performance. T Khanchanapong, D ...Agriculture, trade, and environment : achieving complementary policieshttps://books.google.com/books?isbn=14289542521995To project the possible en- vironmental effects of expanding agricultural trade, it is ... in production and in the means of production (i.e., production technologies).